RM24A-10D / RM24A-10D2 · 28V

2020 >

Display Fejlmelding Handling
E1  STOP knap er aktiveret.  Lås robotten op med sikkerhedskode og start igen. Fjern eventuel gren som aktiverer stopknappen. Genstart robotten hvis det er muligt, eller genstart i lade stationen.
E2  Løft sensor er aktiveret.  Aktiver sikkerhedskode og start den igen, fjern eventuel forhindring der fik den stoppet. Derefter genstart robotten hvis det er muligt, eller genstart i lade stationen.
E3  Robotten er uden for kablet, dårlig forbindelse eller kabelbrud.  Før robotten tilbage til kablet. Hvis ikke den er uden for kablet, tjek da for løs forbindelse i kabelsko, muffer eller for kabelbrud. Genstart robotten hvis det er muligt, ellers genstart i lade stationen.
E4  Blinker lade station rød er det kabelbrud ellers er det dårlig forbindelse.  Tjek for kabelbrud ellers tjek kabelsko og muffer for dårlig forbindelse. Bagefter genstart robotten hvis det er muligt, ellers genstart  i lade station.
E5  Robotten støder på noget, sidder fast eller er kørt i et hul.  Fjern genstand eller udjævn plænen, alt efter problem. Bagefter start robotten hvis det er muligt ellers genstart den i lade stationen.
E6  Venstre baghjul bruger for meget strøm.  Tjek om hjulet er blokeret  eller viklet ind i noget. Bagefter start robotten hvis det er muligt, ellers genstart den i lade stationen.
E7  Højre baghjul bruger for meget strøm.  Tjek om hjulet er viklet ind i noget, eller om noget blokerer. Bagefter start robotten, hvis det er muligt, ellers genstart den i lade stationen.
E8  Klippe motor er overbelastet.  Er højden sat for lavt? eller er det noget der sidder fast i knivene. Er knivene skarpe, og er skiven intakt. HUSK AT SLUKKE ROBOTTEN INDEN DEN VENDES. 
E9  Fejl i ladning mellem maskine og batteri.  Bruges der original lader? hvis ikke skift til original. Hvis ja kontakt redbackpower.dk for hjælp
E10  Fejl i strøm modtagelse i batteri.  Er lade poler og lade arme uden ir og snavs. Bruges der original lader, hvis ikke skift til original. Hvis ja kontakt redbackpower.dk for hjælp
E11  Hældningssensor er aktiveret. H ar du områder med mere end 20 graderRM18 og RM24  30 grader stigning, jævn området ud, eller før robotten uden om det stejle område.
E12  Robotten rammer fast forhindring på kablet.  Fjern genstanden der blokerer for robotten. Bagefter start robotten hvis det er muligt ellers genstart den i lade stationen.
E13  Robotten bliver for varm.  Er der tag over robotten så den ikke lader op i direkte sollys?
F1  Dårlig forbindelse eller kabelbrud.  Tjek for løs forbindelse i kabelsko, muffer eller for kabelbrud. Tjek om der er lys i lade stationen, og om der kommer strøm fra strømforsyning til lade station. Bagefter start robotten hvis det er muligt, ellers genstart den i lade stationen. Ellers kontakt redbackpower.dk
F2  Lade station giver ikke strøm til robotten.  Tjek om der er lys i lade stationen, og om der kommer strøm fra strømforsyning til lade station. Genstart den i lade stationen. Ellers kontakt redbackpower.dk
F3  Der er dårlig forbindelse mellem lade arme og lade poler.  Er lade poler og lade arme rene for ir og snavs? Bruges der original lader, hvis ikke skift til original. Hvis ja kontakt redbackpower.dk
F4  Robotten er ikke ladet nok op til at kunne forlade lade stationen.  Er lade poler og lade arme uden ir og snavs. Er lade stationen sunket bag til, eller står den skævt? Bruges der original lader, hvis ikke skift til original.

-

Genstart robotten:

1) Anbring robotten på afgrænsningskablet

2) Tryk sikkerhedskoden

3) Aktiver startknappen

Symptom Mulig årsag Handling
Robottens første kørsel langs afgrænsningskablet følger ikke sporet eller drejer på dele af ruten.  Afgrænsningskablets signaler fungerer ikke rigtigt. Det skyldes evt. forstyrrelse fra fremmede signaler i området, f.eks. underjordisk el-system, højeffekt elektrisk udstyr etc.

Din nærmeste nabos afgrænsningskabel er ikke minimum 60 cm fra dit. 

Omslut dette område med afgrænsningskabel.

Tilpas afgrænsningskabel, så robotten kan fange signalet på normal vis.

Symptom Mulig årsag Handling
Får ikke kontakt med fangarmene, når den kommer tilbage til ladestationen. Ladestationen står på et ujævnt terræn. Kontrollér og geninstallér ladestationen på et fast og fladt underlag.
Mulig årsag Handling
Koden er forkert (nøgle ikon på display blinker).  Prøv at ændre første og sidste tal i din kode fra 1-9 eller 0001-0009
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rødt, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irret eller snavset.  Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.
Regn sensor er våd eller beskidt.  Aftør regn sensor grundigt med tør klud og husholdnings sprit.
Lade stationen er sunket bagtil.  Ret lade station så den er i vatter eller sunket foran til.
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet ikke korrekt monteret i lade stationen.  Se vejledning side 8 i manualen. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Ingen strøm - Din strømforsyning er defekt.  Skal til reparation.
Mulig årsag Handling
Lade arm eller lade poler er irret eller snavsede.  Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.
Lade stationen er sunket bagtil.  Ret lade station op så den står vandret (vatter).
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Der er ikke 2 meter lige kabel bag lade stationen.  Sørg for der er 2 meter  lige kabel se vejledning side7
Din strømforsyning er defekt.  Skal til reparation.
Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rødt, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Afgrænsningskablet sidder ikke rigtigt i lade stationen.  Se vejledning side 9. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Der er andre signalforstyrrelser der forstyrrer afgrænsningskablet.  Fjern disse kabler eller prøv at rykke på banen.
Robotten støder på noget tæt på afgrænsningskablet.  Ryk denne ting eller ryk på kablet.
Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer.  Kort banen af og brug hele ruller kabel.
Forhjul er beskidt.  Det skal renses for græsrester og der kar sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Symptom Mulig årsag Handling
Meget støj og vibration. Knivene er blevet sløve, og skæresystemet er ude af balance.

Knivskiven er beskadiget fordi den er stødt på en hård genstand.

Møtrikkerne til fastgørelse af knivskive er blevet løse.

Fremmedlegeme (snor o. lign) har sat sig fast imellem kniv-aksel og knivskive

Vend eller udskift knivene afhængig af din situation. Det er vigtigt at vende eller udskifte alle knive på én gang.

Udskift knivskive.

Stram møtrikkerne.

Adskil rotorskive og fjern fremmedlegeme.

Mulig årsag Handling
Klippehøjde er sat for lavt.  Sæt klippe højden højere og juster efterfølgende
Knivene er slidte eller ødelagte.  Knivene skal skiftes og der skal renses hvor knivene har siddet.
Noget sidder i klemme i klippeskive eller ødelagt klippeskive.  Klippeskive skal skiftes eller renses.
Støjer for meget - Undersiden skal renses for græs.  Rens med en børste eller en tør klud.
Regulær drifts-tid efter hver opladning bliver kortere. Snavsede ladekontakter (fangarme) på ladestationen. Snavsede kontaktpunkter på robotten. Rengør fangarme på ladestation og kontaktpunkter på robotklipper.
Batterikapaciteten er formindsket efter gentagne op- og afladninger. Det er tid at købe et nyt batteri for at opnå høj effektivitet.
Symptom Mulig årsag Handling
Robotten går ikke i gang rutinemæssigt, efter at regnsensoren tidligere har været aktiveret. Regnsensoren er forblevet aktiveret. Rengør/tør de 2 blanke metalkontakter evt. med sprit.