Status/Fejlmeldinger (FAQ)

Status/Fejlmeldinger> (FAQ)

Her finder du hjælp til opsætning, vedligeholdelse, fejlfinding og drift af dine Redback produkter.


Robot Mower

Vedligeholdelse og opbevaring

  1. Det er strengt forbudt at skylle robotten med vand. Bunden skal rengøres med en børste/klud.
  2. Hold alle møtrikker, bolte og skruer fastspændt for at sikre, at maskinen er i sikker stand.
  3. Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedshensyn.
  4. Vær opmærksom på, at kun originale dele må anvendes ved udskiftning af knive og bolte. 
  5. Vær opmærksom på, at batterier kun må oplades med den korrekte oplader/adapter, som er anbefalet af producenten. Ukorrekt anvendelse kan forårsage elektrisk stød, overophedning el-ler lækage af ætsende væske fra batteriet.
  6. I tilfælde af elektrolytlækage: skyl med vand eller neutraliserende middel og søg lægehjælp ved øjenkontakt.
  7. Servicering af maskinen skal ske i henhold til producentens instruktioner.

STATUS/FEJLMELDINGER (FAQ)


Display Fejlmelding Handling
E1  STOP knap er aktiveret.  Lås robotten op med sikkerhedskode og start igen. Fjern eventuel gren som aktiverer stopknappen. Genstart robotten hvis det er muligt, eller genstart i lade stationen.
E2  Løft sensor er aktiveret.  Aktiver sikkerhedskode og start den igen, fjern eventuel forhindring der fik den stoppet. Derefter genstart robotten hvis det er muligt, eller genstart i lade stationen.
E3  Robotten er uden for kablet, dårlig forbindelse eller kabelbrud.  Før robotten tilbage til kablet. Hvis ikke den er uden for kablet, tjek da for løs forbindelse i kabelsko, muffer eller for kabelbrud. Genstart robotten hvis det er muligt, ellers genstart i lade stationen.
E4  Blinker lade station rød er det kabelbrud ellers er det dårlig forbindelse.  Tjek for kabelbrud ellers tjek kabelsko og muffer for dårlig forbindelse. Bagefter genstart robotten hvis det er muligt, ellers genstart  i lade station.
E5  Robotten støder på noget, sidder fast eller er kørt i et hul.  Fjern genstand eller udjævn plænen, alt efter problem. Bagefter start robotten hvis det er muligt ellers genstart den i lade stationen.
E6  Venstre baghjul bruger for meget strøm.  Tjek om hjulet er blokeret  eller viklet ind i noget. Bagefter start robotten hvis det er muligt, ellers genstart den i lade stationen.
E7  Højre baghjul bruger for meget strøm.  Tjek om hjulet er viklet ind i noget, eller om noget blokerer. Bagefter start robotten, hvis det er muligt, ellers genstart den i lade stationen.
E8  Klippe motor er overbelastet.  Er højden sat for lavt? eller er det noget der sidder fast i knivene. Er knivene skarpe, og er skiven intakt. HUSK AT SLUKKE ROBOTTEN INDEN DEN VENDES. 
E9  Fejl i ladning mellem maskine og batteri.  Bruges der original lader? hvis ikke skift til original. Hvis ja kontakt redbackpower.dk for hjælp
E10  Fejl i strøm modtagelse i batteri.  Er lade poler og lade arme uden ir og snavs. Bruges der original lader, hvis ikke skift til original. Hvis ja kontakt redbackpower.dk for hjælp
E11  Hældningssensor er aktiveret. H ar du områder med mere end 20 graderRM18 og RM24  30 grader stigning, jævn området ud, eller før robotten uden om det stejle område.
E12  Robotten rammer fast forhindring på kablet.  Fjern genstanden der blokerer for robotten. Bagefter start robotten hvis det er muligt ellers genstart den i lade stationen.
E13  Robotten bliver for varm.  Er der tag over robotten så den ikke lader op i direkte sollys?
F1  Dårlig forbindelse eller kabelbrud.  Tjek for løs forbindelse i kabelsko, muffer eller for kabelbrud. Tjek om der er lys i lade stationen, og om der kommer strøm fra strømforsyning til lade station. Bagefter start robotten hvis det er muligt, ellers genstart den i lade stationen. Ellers kontakt redbackpower.dk
F2  Lade station giver ikke strøm til robotten.  Tjek om der er lys i lade stationen, og om der kommer strøm fra strømforsyning til lade station. Genstart den i lade stationen. Ellers kontakt redbackpower.dk
F3  Der er dårlig forbindelse mellem lade arme og lade poler.  Er lade poler og lade arme rene for ir og snavs? Bruges der original lader, hvis ikke skift til original. Hvis ja kontakt redbackpower.dk
F4  Robotten er ikke ladet nok op til at kunne forlade lade stationen.  Er lade poler og lade arme uden ir og snavs. Er lade stationen sunket bag til, eller står den skævt? Bruges der original lader, hvis ikke skift til original.

-

Genstart robotten:

1) Anbring robotten på afgrænsningskablet

2) Tryk sikkerhedskoden

3) Aktiver startknappen

Symptom Mulig årsag Handling
Får ikke kontakt med fangarmene, når den kommer tilbage til ladestationen. Ladestationen står på et ujævnt terræn. Kontrollér og geninstallér ladestationen på et fast og fladt underlag.
Symptom Mulig årsag Handling
Robottens første kørsel langs afgrænsningskablet følger ikke sporet eller drejer på dele af ruten.  Afgrænsningskablets signaler fungerer ikke rigtigt. Det skyldes evt. forstyrrelse fra fremmede signaler i området, f.eks. underjordisk el-system, højeffekt elektrisk udstyr etc.

Din nærmeste nabos afgrænsningskabel er ikke minimum 60 cm fra dit. 

Omslut dette område med afgrænsningskabel.

Tilpas afgrænsningskabel, så robotten kan fange signalet på normal vis.

Symptom Mulig årsag Handling
Robottens første kørsel langs afgrænsningskablet følger ikke sporet eller drejer på dele af ruten.  Afgrænsningskablets signaler fungerer ikke rigtigt. Det skyldes evt. forstyrrelse fra fremmede signaler i området, f.eks. underjordisk el-system, højeffekt elektrisk udstyr etc.

Din nærmeste nabos afgrænsningskabel er ikke minimum 60 cm fra dit. 

Omslut dette område med afgrænsningskabel.

Tilpas afgrænsningskabel, så robotten kan fange signalet på normal vis.

Mulig årsag Handling
Afgrænsningskablets signaler fungerer ikke rigtigt. Det skyldes evt. forstyrrelse fra fremmede signaler i området, f.eks. underjordisk el-system, højeffekt elektrisk udstyr etc. Din nærmeste nabos afgrænsningskabel er ikke minimum 2 m fra dit.  Omslut dette område med afgrænsningskabel. Tilpas afgrænsningskabel, så robotten kan fange signalet på normal vis.
Symptom Mulig årsag Handling
Får ikke kontakt med fangarmene, når den kommer tilbage til ladestationen. Ladestationen står på et ujævnt terræn. Kontrollér og geninstallér ladestationen på et fast og fladt underlag.
Mulig årsag Handling
Nøglen er defekt.  Skift nøglen med en anden af dem der medfølgende. 
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irret eller snavsede.  Rens lade arme og lade poler for snavs/ir.
Regn sensor er våd eller snavset.  Tør regn sensor af grundigt med  en tør klud og husholdnings sprit.
Lade stationen står ikke vandret.  Ret lade station så den står vandret ( i vatter).
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv overdækning, så robotten frit kan komme ind i lade station.
Afgrænsningskablet sider ikke korrekt i lade stationen.  Rød klemme går under ladestation og sort klemme går modsat. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, klemmer og kabel.
Din strømforsyning er defekt. (lyser ikke/blinker rød/lyser gul).  Skal til reparation. Vandskade ej garanti. 
Forkert installering af lade station.  ”IN” pilen på lade station skal pege ud mod arbejdsområdet.
Mulig årsag Handling
Koden er forkert (nøgle ikon på display blinker).  Prøv at ændre første og sidste tal i din kode fra 1-9 eller 0001-0009
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rødt, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irret eller snavset.  Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.
Regn sensor er våd eller beskidt.  Aftør regn sensor grundigt med tør klud og husholdnings sprit.
Lade stationen er sunket bagtil.  Ret lade station så den er i vatter eller sunket foran til.
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet ikke korrekt monteret i lade stationen.  Se vejledning side 8 i manualen. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Ingen strøm - Din strømforsyning er defekt.  Skal til reparation.
Mulig årsag Handling
Ladestationen står på et ujævnt terræn. Kontrollér og geninstallér ladestationen på et fast og fladt underlag.
Mulig årsag Handling
Trin 1: Undersøg parkeringsområdet: Hvis hældningen er større end 30°, vil hældningssensoren være aktiveret. Lav en ø med afgrænsningskablet rundt om det skrånende område. Maksimum afstand fra robot til det nærmeste afgrænsningskabel må maksimum være 15 m.
Trin 2: Robotten kan ikke opfange signalet fra afgrænsningskablet. Tjek kabelklemmerne på ladestationen. Find ud af, om der er brud på kablet og genetablér forbindelsen med medfølgende kabelsamler.  NB: Når LED indikator lyser konstant grøn, er signalet fra afgrænsningskablet klar.
Mulig årsag Handling
En anden prøver (har forgæves prøvet) at genstarte robotten uden tilstrækkeligt kendskab til denne. Sæt robotten tilbage i ladestationen og genstart.
Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Afgrænsningskablet sidder ikke rigtigt i lade stationen.  Rød klemme går under lade station og sort modsat.
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, klemmer og kabel.
Der er andre signalforstyrrelser, der forstyrrer afgrænsningskablet.  Fjern disse kabler eller prøv at rykke på banen.
Robotten støder på noget, som er tæt på afgrænsningskablet.  Fjern forhindring, eller ryk på kablet.
Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer.  Afkort banen og brug hele ruller kabel.
Forhjul er beskidte.  Rens for græsrester og der kar sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)
Mulig årsag Handling
Batteriet er afladet. Sæt robotten tilbage i ladestationen og lad den op. NB: Hvis robottens indikator blinker grønt, er batteriet i orden. Hvis robottens indikator lyser konstant grønt, er batteriet defekt og skal erstattes. Kontakt Redback servicecenter.
Trin 1: Undersøg parkeringsområdet: Hvis hældningen er større end 30°, vil hældningssensoren være aktiveret. Lav en ø med afgrænsningskablet rundt om det skrånende område. Maksimum afstand fra robot til det nærmeste afgrænsningskabel må maksimum være 15 m.
Trin 2: Robotten kan ikke opfange signalet fra afgrænsningskablet. Tjek kabelklemmerne på ladestationen. Find ud af, om der er brud på kablet og genetablér forbindelsen med medfølgende kabelsamler.  NB: Når LED indikator lyser konstant grøn, er signalet fra afgrænsningskablet klar.
Trin 3: Løftesensorerne er aktiveret. Forhjulene kan være fanget i et hul, så hjulene hænger i luften. Forhjulene kan være kørt fast, så de ikke kan rotere eller glide let. Reparer hullerne i din plæne. Rens klippeskjoldet og sørg for, at hjulakslerne kan rotere og glide frit. NB: Sluk først på afbryderen.
Mulig årsag Handling
Lade arm eller lade poler er irret eller snavsede.  Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.
Lade stationen er sunket bagtil.  Ret lade station op så den står vandret (vatter).
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Der er ikke 2 meter lige kabel bag lade stationen.  Sørg for der er 2 meter  lige kabel se vejledning side7
Din strømforsyning er defekt.  Skal til reparation.
Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rødt, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Afgrænsningskablet sidder ikke rigtigt i lade stationen.  Se vejledning side 9. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Der er andre signalforstyrrelser der forstyrrer afgrænsningskablet.  Fjern disse kabler eller prøv at rykke på banen.
Robotten støder på noget tæt på afgrænsningskablet.  Ryk denne ting eller ryk på kablet.
Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer.  Kort banen af og brug hele ruller kabel.
Forhjul er beskidt.  Det skal renses for græsrester og der kar sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Symptom Mulig årsag Handling
Meget støj og vibration. Knivene er blevet sløve, og skæresystemet er ude af balance.

Knivskiven er beskadiget fordi den er stødt på en hård genstand.

Møtrikkerne til fastgørelse af knivskive er blevet løse.

Fremmedlegeme (snor o. lign) har sat sig fast imellem kniv-aksel og knivskive

Vend eller udskift knivene afhængig af din situation. Det er vigtigt at vende eller udskifte alle knive på én gang.

Udskift knivskive.

Stram møtrikkerne.

Adskil rotorskive og fjern fremmedlegeme.

Mulig årsag Handling
Klippehøjde er sat for lavt.  Sæt klippe højden højere og juster efterfølgende
Knivene er slidte eller ødelagte.  Knivene skal skiftes og der skal renses hvor knivene har siddet.
Noget sidder i klemme i klippeskive eller ødelagt klippeskive.  Klippeskive skal skiftes eller renses.
Støjer for meget - Undersiden skal renses for græs.  Rens med en børste eller en tør klud.
Regulær drifts-tid efter hver opladning bliver kortere. Snavsede ladekontakter (fangarme) på ladestationen. Snavsede kontaktpunkter på robotten. Rengør fangarme på ladestation og kontaktpunkter på robotklipper.
Batterikapaciteten er formindsket efter gentagne op- og afladninger. Det er tid at købe et nyt batteri for at opnå høj effektivitet.
Symptom Mulig årsag Handling
Robotten går ikke i gang rutinemæssigt, efter at regnsensoren tidligere har været aktiveret. Regnsensoren er forblevet aktiveret. Rengør/tør de 2 blanke metalkontakter evt. med sprit.
Symptom Mulig årsag Handling
Meget støj og vibration. Knivene er blevet sløve, og skæresystemet er ude af balance.

Knivskiven er beskadiget fordi den er stødt på en hård genstand.

Møtrikkerne til fastgørelse af knivskive er blevet løse.

Fremmedlegeme (snor o. lign) har sat sig fast imellem kniv-aksel og knivskive

Vend eller udskift knivene afhængig af din situation. Det er vigtigt at vende eller udskifte alle knive på én gang.

Udskift knivskive.

Stram møtrikkerne.

Adskil rotorskive og fjern fremmedlegeme.

Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rød, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Afgrænsningskablet sider ikke rigtigt i lade stationen.  Ombyt de 2 ledninger i ladestation 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Der er andre signal kabler der forstyrrer afgrænsningskablet.  Fjern disse kabler eller prøv at rykke på banen.
Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer.  Kort banen af og brug hele ruller kabel.
Symptom Mulig årsag Handling
Regulær drifts-tid efter hver opladning bliver kortere. Snavsede ladekontakter (fangarme) på ladestationen. Snavsede kontaktpunkter på robotten. Rengør fangarme på ladestation og kontaktpunkter på robotklipper.
Batterikapaciteten er formindsket efter gentagne op- og afladninger. Det er tid at købe et nyt batteri for at opnå høj effektivitet.
Symptom Mulig årsag Handling
Robotten går ikke i gang rutinemæssigt, efter at regnsensoren tidligere har været aktiveret. Regnsensoren er forblevet aktiveret. Rengør/tør de 2 blanke metalkontakter evt. med sprit.
For at opnå det optimale udbytte af din robotklipper er det vigtigt, at du jævnligt tilser maskinen og dens klippeområde.  

Almindelig rengøring: Du forlænger din robotklippers levetid, hvis du løbende holder den ren ved at fjerne blade, grene og snavs, som kan sætte sig på maskinen (især under det røde STOP håndtag), da der ellers er risiko for tilstopning af de indbyggede vandrender, hvilket kan medføre utilsigtet vandindtrængning i maskine og dermed forårsage skade på det elektriske system. NB: Det er meget vigtigt KUN at anvende en børste eller tør klud til rengøring. Brug af vand kan ødelægge det elektriske system.  

Topdæksel: Åben topdækslet og rengør det for græs og skidt med en blød børste. Du kan evt. aftørre det med en våd klud (skyl IKKE med vand af hensyn til elektronikken).  

Underside: Rengør ligeledes undersiden med en blød børste. Det er især vigtigt at sikre sig, at knive, knivholder og forhjul kan rotere frit. NB: Husk at slukke for hovedafbryderen inden rengøring. Hvis robotklipperen ofte kører i fugtigt græs, vil der automatisk sætte sig mere græs i klippehuset. Det nedsætter klippeevnen væsentligt, og det er derfor vigtigt at fjerne græsset. Samtidig skal knivene renses jævnligt, så de kan rotere.  

Ladestation: Ladestatonen skal også rengøres ofte ved at fjerne jord og græs fra kørepladen for at undgå dårlig kontakt mellem ladestationens fangarme og robotten.  

Ladestik: Rengør kontaktflader på robotklipper og fangarme på ladestation med fint ståluld nogle gange i løbet af sæsonen. Det er vigtigt at sikre sig, at alle bolte, skruer og møtrikker altid er spændt korrekt for at give robotten de bedste arbejdsbetingelser. Udskiftning af reservedele:  

Knive: Knivene har to skarpslebne sider. Derfor kan de vendes, hvis de er blevet uskarpe på den ene side. Hvis de er uskarpe på begge sider, kan de let udskiftes ved hjælp af en stjerneskruetrækker. NB: Husk at slukke på hovedafbryderen, inden du går i gang. Når du har fjernet skruen, er det vigtigt at fjerne græs og andet snavs fra knivholderen. Derefter kan du isætte den nye kniv. Skru knivskruen stramt til. Kontrollér, at knivene kan rotere. NB: Det er vigtigt, at alle 3 knive vendes eller udskiftes på én gang.  

Batteri: Batteriet har normalt en levetid på 5 år, afhængig af arbejdsbelastning og robotklipperens vedligeholdelsesstand. Du kan let udskifte batteriet ved at løsne de 4 skruer i låget til batterikammeret og erstatte det gamle batteri med det nye. NB: Brug altid originale/autoriserede reservedele.
For at opnå det optimale udbytte af din robotklipper er det vigtigt, at du jævnligt tilser maskinen og dens klippeområde. Vinteropbevaring: Inden robotplæneklipperen sættes til vinteropbevaring, anbefaler vi, at du oplader den i din ladestation.  Vi anbefaler, at du tager din robotklipper og ladestation ind om vinteren og opbevarer dem i et tørt og helst frostfrit rum. Du skal slukke hovedafbryderen (O) for at beskytte batteriet.  Det er en god idé at oplade batteriet et par gange i løbet af vinteren for at forlænge dets levetid. Du skal blot forbinde ladeadapteren med ladestationen, og den vil begynde at bippe i 30 sekunder. Så placerer du robotklipperen i ladestationen til opladning, indtil robottens LED indikator viser et konstant grønt lys.  
Mulig årsag Handling
Dårlig ladekontakt. Rens fangarmene på ladestationen og maskinens kontaktpunkter. Tjek at de rammer hinanden. 
Batteri defekt. Såfremt batteriet ikke holder min. 28V, skal batteriet udskiftes.

Mulig årsag

Handling

Lade arm eller lade poler er irret eller snavsede. 

Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.

Lade stationen står ikke vandret. 

Ret lade station så den er i vatter.

Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap. 

Hæv taget så robotten frit kan komme ind.

Der er ikke 2 meter lige kabel bag lade stationen. 

Sørg for der er min 2 meter lige kabel bag maskinen.

Din strømforsyning er defekt. (lyser ikke/blinker rød/lyser gul). Skal til reparation. 

Vandskade ej garanti. 

Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer. 

Afkort banen og brug hele ruller kabel.

Forhjul er beskidte. 

Rens for græsrester og der kar sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)

Mulig årsag Handling
Regnsensoren er forblevet aktiveret. Rengør de to metalkontakter og vent til næste arbejdscyklus.
Mulig årsag Handling
Snavsede ladekontakter (fangarme) på ladestationen. Snavsede kontaktpunkter på robotten. Rengør fangarme på ladestation og kontaktpunkter på robotklipper.
Batterikapaciteten er formindsket efter gentagne op- og afladninger. Det er tid at købe et nyt batteri for at opnå høj effektivitet.

Mulig årsag

Handling

Klippehøjde er sat for lavt. 

Sæt klippe højden op og juster langsomt til ønsket klippehøjde.

Knivene er slidte eller ødelagte. 

Knivene skal skiftes og der skal renses hvor knivene har siddet.

Noget sidder i klemme i klippeskive, snor ell. Lign, eller klippe skive er ødelagt. 

Knivskive skal skiftes eller renses.

Undersiden skal renses for græs. 

Rens med en børste eller en tør klud.

Mulig årsag Handling
Knivene er blevet sløve, og skæresystemet er ude af balance.

Knivskiven er beskadiget fordi den er stødt på en hård genstand.
Møtrikkerne til fastgørelse af knivskive er blevet løse.
Fremmedlegeme (snor o. lign) har sat sig fast imellem kniv-aksel og knivskive
Vend eller udskift knivene afhængig af din situation. Det er vigtigt at vende eller udskifte alle knive på én gang.
Udskift knivskive.

Stram møtrikkerne.

Adskil rotorskive og fjern fremmedlegeme.
Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irret eller snavset.  Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.
Regn sensor er våd eller beskidt.  Aftør regn sensor grundigt med tør klud og husholdnings sprit.
Lade stationen er sunket bagtil.  Ret lade station op så den er i vatter eller sunket foran til.
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet sidder ikke rigtigt i lade stationen.  Rød klemme går under lade station og sort klemme går modsat. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, klemmer og kabel.
Der er ikke 2 meter lige kabel bag lade stationen.  Sørg for der er 2 meter lige kabel.
Mulig årsag Handling
Nøglen er defekt.  Skift nøglen med en anden af dem der medfølger. 
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irret eller snavset.  Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.
Regn sensor er våd eller beskidt.  Aftør regn sensor  grundigt med tør klud og husholdnings sprit.
Lade stationen er sunket bagtil.  Stil lade station vandret( i vatter).
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet sider ikke rigtigt i lade stationen.  Rød klemme går under og sort klemme går bag på. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, klemmer og kabel.
Din strømforsyning er defekt. (lyser ikke/blinker rød/lyser gul).  Skal til reparation. Vandskade ej garanti. 
Mulig årsag Handling
Lade arm eller lade poler er irret eller snavsede.  Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.
Lade stationen står ikke vandret.  Ret lade station så den er i vatter.
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Der er ikke 2 meter lige kabel bag lade stationen.  Sørg for der er min 2 meter lige kabel bag maskinen.
Din strømforsyning er defekt. (lyser ikke/blinker rød/lyser gul). Skal til reparation.  Vandskade ej garanti. 
Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer.  Afkort banen og brug hele ruller kabel.
Forhjul er beskidte.  Rens for græsrester og der kar sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)
Mulig årsag Handling
Der er forhindring på banen eller form store huller i plænen.  Fjern/undgå forhindring, udjævn huller.
Baghjul er slidte og robotten kan ikke stå fast.  Skift baghjul og lave om så robotten ikke kører på hård overflade.
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Afgrænsningskablet sidder ikke korrekt i lade stationen.  Rød klemme går under og sort klemme går bag på. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, klemmer og kabel.
Forhjul er beskidte.  De skal renses for græsrester og der kan sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)
Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rødt, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet sidder ikke korrekt i lade stationen.  Ombyt eller se vejledning side 8 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Din strømforsyning er defekt.  Skal til reparation.
Der er andre signalforstyrrelser, der forstyrrer afgrænsningskablet.  Fjern disse kabler eller prøv at rykke på banen.
Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer.  Kort banen af og brug hele ruller kabel.
Mulig årsag Handling
Der er forhindring på banen eller store huller i plænen.  Fjern/undgå forhindring, udjævn huller.
Baghjul er slidte og robotten kan ikke få fat.  Skift baghjul og hold maskinen fra hårde overflader. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Der er andre signalforstyrrelser der forstyrrer afgrænsningskablet.  Fjern disse kabler eller prøv at rykke på banen.
Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer?  Afkort banen  og brug hele ruller kabel.
Græsplænen er for våd.  Lav eventuel en dræning på større våde områder.
Forhjul er snavsede.  Skal renses for græsrester og der kan sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)
Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rødt, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irrede eller snavsede.  Rens lade arme, eller lade poler for skidt/ir.
Regn sensor er våd eller beskidt.  Tør regn sensor af grundigt med husholdnings sprit.
Lade stationen er sunket bagtil.  Ret lade station op ( i vatter).
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet sider ikke korrekt i lade stationen. S e vejledning side 8 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Der er ikke 2 meter lige kabel bag lade stationen.  Sørg for der er 2 meter lige kabel (se vejledning s.7 i manualen)
Mulig årsag Handling
Koden er forkert(Låseikon i display blinker).  Prøv at ændre første og sidste tal i din kode fra 1-9 eller 0001-0009
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rød, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irret eller snavsede.  Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.
Regn sensor er våd eller snavset.  Aftør regn sensor grundigt med tør klud og husholdnings sprit.
Lade stationen er sunket bagtil.  Ret lade station så den er i vatter eller sunket foran til.
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet sidder ikke korrekt monteret i lade stationen.  Ombyt ledningerne (se vejledning side 8) 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Din strømforsyning er defekt.  Skal til reparation.
Mulig årsag Handling
Der er forhindring på banen eller for store huller i plænen.  Fjern/undgå forhindring, udjævn huller.
Baghjul er slidt og robotten kan ikke få fat.  Skift baghjul og undgå at robotten kører på hård overflade.
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rødt, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Afgrænsningskablet sidder ikke korrekt i lade stationen.  Se vejledning. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Forhjul er beskidte.  Rens for græsrester og der kar sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)